تعلیم و تربیت

هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ

تعلیم و تربیت

هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ

تعلیم و تربیت

«ذوبوا فی الإمام الخمینّی کما ذاب هو فی الإسلام.» شهید صدر(ره)

آخرین نظرات

قرآن و ماه رمضان

دوشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۳، ۰۷:۳۰ ب.ظ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ی اﻧﺴﺎن در اﺳﻼم ﺧﻮدﺳﺎزی در ﭘﺮﺗﻮ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ . ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ، ﻧﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻣﯿﺎل و ﻫﻮس ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .
آری دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺻﯿﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺟﻼ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭼﻮن اﺳﻠﺤﻪ ی ﺑﺮﻧﺪه در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟـﺎن را زﻣـﯿﻦ ﮔﯿـﺮ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻣـﻨﺤﻂ و
ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮ رات درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن روزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﻣـﯽ
ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در رواﯾﺎت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ -ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟـﺴﻼم -
اﯾﻦ ﻣﺎه را آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .
آﻏﺎز ﺳﺎل اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن در ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣـﺎه دارای
ﻓﻀﺎﯾﻞ زﯾﺎدی اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺳﺮور ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻣﺎه روزه و ﻧﺰول ﻗﺮآن اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺎه دارای اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺮآن از آن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ورود ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﯾﮑﯽ از اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ واﺟـﺐ اﺳـﺖ روزه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﭼﻪ روزه ﻋﺎدت دﯾﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮده ﮐـﻪ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ آن را ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺣـﻀﺮت آدم ع( ) ﻣﻘـﺮون
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .روزه در ﻣ ﯿﺎن اﻧﺒﯿﺎ و اﻣﺖ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣـﺎه رﻣـﻀﺎن واﺟـﺐ
ﺷﺪه
اﺳﺖ.

چکیده:

اﻧﺴﺎن ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از ﻏﺮور زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن او دﭼﺎر آﻟﻮدﮔﯽ
و ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺷﻮد. ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﻧﺴﺎن از آﻟﻮدﮔﯽ روزه را ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ .
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزه دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ
اﺛﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن روزه را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﻮاﻫﺐ در او ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ رﺷـﺪ و ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻓـﺮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از «: رﻣﻀﺎن «، » ﻗﺪر» «و روزه . »ﻓ

  • RIZWAN HAIDER NAQVI

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی